มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312412001
นางสาวกชกร คล้ายสา

6312412002
นางสาวณัฐณิชา การสมดี

6312412003
นางสาวณัฐณิชา วาลู้หลัง

6312412004
นางสาวนภาลัย วงษ์วาสน์

6312412006
นางสาวปาริฉัตร เพชรเกิด

6312412007
นางสาวพลอยไพรินทร์ คงคุ้ม

6312412008
นางสาวพิยาดา สร้อยมี

6312412009
นางสาววรรณสุณี จีนไข่

6312412010
นางสาววรรณิสา สีหะวงษ์

6312412011
นางสาววรัญญา เกิดแดง

6312412012
นางสาวศศิวรรณ พูลสวัสดิ์

6312412013
นางสาวสุทธิดา เกิดแสง

6312412014
นางสาวสุภัสสรา อ่อนจิ๋ว

6312412015
นางสาวอาทิตยา รอดน้อย

6312412016
นางสาวอินทิราภรณ์ ทาบัว

6312412017
นายกัณทรากร บริหาร

6312412018
นายกิตติภูมิ ชนะสงคราม

6312412019
นายเกียรติศักดิ์ จันทร์เทวี

6312412020
นายคณพศ ชาญวศิลป์

6312412021
นายชยพล พรมสิงห์

6312412022
นายฐิติพงศ์ เหมราช

6312412023
นายธีรภัทร์ เหรียญทอง

6312412024
นายปรินทร โพธิ์ศรี

6312412025
นายพีรพล มอญเปีย

6312412026
นายภานุเทพ หลำพรม

6312412027
นายมงคล จงอยู่เย็น

6312412028
นายวิทวัส จันทร์ขำ

6312412029
นายศิรสิทธิ์ ถาวร

6312412030
นายศุภณัฐ พูลหน่าย

6312412031
นายสุชล บุตรนามดี

6312412033
นายอดิสร กุนากุล

6312412043
นางสาวเยาว์ลักษณ์ ยอดเลิศ

6312412068
นางสาวปนัดดา มังสา

6312412071
นายอภิวัฒน์ วิจิตรเนตร

6312412072
นางสาวสิริวิมล พลเดช

6312412073
นางสาวพรทิพา ยังเพ็ง

6312412078
นางสาวนวพร พาบุตดา

6312412086
นางสาววิจิตรา แก้วฤทธิ์