มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312412034
นางสาวกัญญารัตน์ โสภา

6312412035
นางสาวชนิษฐา ขวัญจริง

6312412036
นางสาวชรินรัตน์ วงศ์สอาด

6312412037
นางสาวณัฐประภา กลัดแก้ว

6312412038
นางสาวทิพวรรณ ทวีทรัพย์

6312412040
นางสาวนันทนัช คำเสน

6312412041
นางสาวนันทิชา กองแก้ว

6312412042
นางสาวพรรษสร ศรีบุญเลิศ

6312412044
นางสาววรินธร คำใจงาม

6312412045
นางสาวศศิธร เก้อขัน

6312412046
นางสาวศุจิกา จินดากลาง

6312412047
นางสาวสริดา บุญสอาด

6312412048
นางสาวสายฝน เล่ายี

6312412049
นางสาวเสาวลักษณ์ กุลมัย

6312412051
นายไชยพศ ม่วงฉ่ำ

6312412052
นายณภัทร กลิ่นหอม

6312412053
นายณัฐพร นุ่มเนตรกุลวรรณ

6312412054
นายธนพล วงษา

6312412055
นายธนวัฒน์ เจนบ้านผือ

6312412056
นายธนวัฒน์ ปานทับ

6312412057
นายธีรภัทร คงไพสันต์

6312412058
นายภูมิพิพัฒน์ มากบำรุง

6312412059
นายเริงณรงค์ แจ้งสว่าง

6312412060
นายฤทธิพร ธรรมณุวงศ์

6312412063
นายศุภกิตติ์ กาวิละบุตร

6312412064
นายสหรัฐ เพ็ชรเอี่ยม

6312412066
นายอดิเทพ รินถา

6312412067
นายอรรถชาติ ทิพยกมลพันธ์

6312412074
นายศุภณัฐ แตงเกษม

6312412075
นางสาวเพชรรัตน์ พันธุ์ที

6312412076
นางสาวปิยะธิดา ทุยคำ

6312412077
นางสาวปิยพร เพ็งปอภาร

6312412079
นายอนุสรณ์ เสือสีนาค

6312412081
นายศรัณย์ ด้วงฉิม

6312412082
นางสาวพรรัตน์ พารีตา

6312412083
นายพันธวัช กิมากรณ์

6312412085
นายนันทิศ ด้วงมั่น

6312412088
นางสาวศิริวัฒนา กันภัย