มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312411001
นางสาวกุลณัฐ จันคำ

6312411002
นางสาววชิราภรณ์ ที่บ้านบ่อ

6312411003
นางสาวสุพัตรา แสงสุวรรณ์

6312411004
นายกฤตนู ศรีสุข

6312411005
นายกิตติธัช การกิ่งไพร

6312411006
นายกิตติพงษ์ โพธิ์เงิน

6312411007
นายจิรายุ ภูมิดี

6312411008
นายณภพ แจ้งอรุณ

6312411009
นายณัฐวุฒิ ตันท้าว

6312411010
นายณัฐวุฒิ ร่วมสิงห์ทอง

6312411011
นายบุญชนะ สายปรีชา

6312411012
นายประสิทธิชัย โตเครือดี

6312411013
นายพีระพล พรมทอง

6312411014
นายภูริภัทร รอดช้าง

6312411015
นายยุทธกานต์ พานิชสกุลชัย

6312411016
นายยุทธพงศ์ ทองหมื่นศรี

6312411017
นายเศรษฐสรร นัดประสพ

6312411018
นายสันติ สุทธิสนิทพันธ์