มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312603001
นางสาวกรรณิการ์ เเย้มขะมัง

6312603002
นางสาวจุฑามาศ เมืองมานะ

6312603003
นางสาวณัฏฐณิชา มาลีเศษ

6312603004
นางสาวดวงกมล สิทธิคำฮอง

6312603005
นางสาวธัญญาเรศ ปะตะคามินทร์

6312603006
นางสาวนัทนรี ริ้วทอง

6312603007
นางสาวปรางทิพย์ ปรากฏ

6312603008
นางสาวพัชราภา วิเศษวงษา

6312603009
นางสาวพิจิตรา เนตรแก้ว

6312603010
นางสาวมนัสชนก ดอนเขียวไพร

6312603012
นางสาวสวิชญา เกิดทอง

6312603013
นางสาวสุขุมาล เพ็ชรัตน์

6312603014
นางสาวสุพัตรา ขาวอาราม

6312603015
นางสาวอภิษฎา กรรณสุข

6312603016
นางสาวอาภัสรา พุ่มไพจิตร

6312603017
นายจตุพนธ์ เจนธารากิจ

6312603018
นายณชศพล เขื่อนแก้ว

6312603019
นายนนทกร สำราญพันธ์

6312603020
นายบูรพา บัวดิษฐ์

6312603021
นายปัณณวิชญ์ เอื้อจิตสันติ

6312603022
นายปาริวัฒน์ จุลโสด

6312603023
นายพรเทพ ทองเปลว

6312603024
นายวรวลัญช์ รบช้าง

6312603025
นายสมพร สุริยามาตร

6312603026
นางสาวธมลวรรณ พรมทองหลาง