มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312606001
นางสาวกฤติยา ไกรรุ่ง

6312606002
นางสาวจันทร์จิรา มะโนราช

6312606003
นางสาวจุฑามาศ พุทธทัยสงค์

6312606004
นางสาวธนัชชา วิเศษศรี

6312606005
นางสาวนภศร สระทอง

6312606006
นางสาวบุณยาพร หนังไธสง

6312606007
นางสาวพัทธวรรณ สุทธิภูติ

6312606008
นางสาวพิชญาวี พาพิมพ์

6312606009
นางสาวภัทราพร ยอดนวล

6312606010
นางสาวศรัณยา นุชบ้านป่า

6312606011
นางสาวศศิวิมล ขำรอด

6312606012
นางสาวสิริรัตน์ ล้อมจันทร์

6312606013
นางสาวสุนันทา จันทร์คง

6312606014
นางสาวสุรางคณา เที่ยงธรรม

6312606015
นายธนกร เกลื่อนเมฆ

6312606016
นายธีรพงศ์ ทิมศรี

6312606017
นายนครินทร์ มูลหล้า

6312606018
นายบดินทร์ มิ่งเมือง

6312606019
นายบุญฤทธิ์ แสงอาทิตย์

6312606020
นายพลวัต เมืองงิ้วราย

6312606021
นายภูธเนศ สวยกลาง

6312606022
นายภูริณัฐ ดวงอุประ

6312606023
นายวรชน ลิ้มไขแสง

6312606024
นายวีรวิทย์ อัครกวีเมธายศ

6312606025
นายสุวัชธนะ ชุ่มฤทัย

6312606045
นายปัญจพล พิมพาเพ็ชร

6312606051
นายปริภัทร์ ภูมิเลิศ

6312606053
นายรัชพล แสนวังธนโชค