มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312606026
นางสาวกรานต์ญาทิพย์ สอนสุด

6312606027
นางสาวกิตติวรา มั่นคงเจริญกุล

6312606028
นางสาวเกศสุดา ประดุจแก้ว

6312606030
นางสาวชุติมา เมฆี

6312606032
นางสาวณัฐพร ชงโชติ

6312606033
นางสาวเนตรนภา กองปราบ

6312606034
นางสาวเบญจมาศ สุวรรณ์

6312606035
นางสาวปวีณา แก้วทุ่ง

6312606036
นางสาวภรวริน สอนสุด

6312606038
นางสาวศรีอำไพ แจ่มทุ่ง

6312606039
นางสาวสุภัสสร ทองอัฐ

6312606040
นางสาวอริสรา ทับมั่น

6312606041
นางสาวเอมมิกา แกมเงิน

6312606042
นายจีรัชญา แต่งเนตร

6312606043
นายทัตเทพ ฮวดกระโทก

6312606044
นายปฐมชัย เข็มขาว

6312606046
นายภวดล แสงดาว

6312606047
นายวิศวชิต พุฒทอง

6312606048
นายศิริศักดิ์ จันตรา

6312606052
นายสิทธิพร เพ็งศรี