มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312602001
นางสาวกรรณิการ์ เทพจันทร์

6312602002
นางสาวกัญญารัตน์ สมบูรณ์

6312602003
นางสาวเคียวโกะ ซู ซู กิ

6312602005
นางสาวชนาพร นนท์ศรีเหว่า

6312602006
นางสาวชลธิชา สุขสันต์

6312602008
นางสาวธิวาพร อินทจักร

6312602011
นางสาวพิมพ์ชนก สวนศรี

6312602012
นางสาวภัทรสุดา ภู่กลัด

6312602013
นางสาววิชุดา ทองงามดี

6312602014
นางสาววริศรา ป้อมเขต

6312602015
นางสาวโสภา สร้อยเพชร

6312602016
นางสาวอรปรียา ไกรกิจราษฎร์

6312602017
นางสาวอังคณา อินทร์จักร์

6312602018
นางสาวอารียา ชีวัฒน์

6312602019
นายณภัทร พันจันทร์

6312602020
นายณัฐพล สาสิงห์

6312602021
นายณัฐพล สุทธิประดิษฐ์

6312602023
นายนนท์ปวิช คำจริง

6312602025
นายวงตะวัน จำปาศักดิ์

6312602026
นายศุภชัย แสนบุญ

6312602027
นายอนุวัฒน์ สุริยกิจ

6312602028
นายอัครพล ศรีสุวรรณ

6312602083
นายคณเมศร์ สำรวล

6312602085
นายอัมรินทร์ สุขเกษม

6312602087
นางสาวนภัสกร พลัดกล่อม