มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312602009
นางสาวปารณีย์ สีแนม

6312602029
นางสาวกนกพร ทิพย์เนตร

6312602032
นางสาวกุลยา สุภามงคล

6312602033
นางสาวจิรสุตา บัวบาน

6312602034
นางสาวนัทฐริณีย์ ใจมอง

6312602036
นางสาวปณิศา ทองหม่อม

6312602039
นางสาวพรปวีณ์ ชัยพิริยดำรงค์

6312602040
นางสาวลลิตา มูลทองคำ

6312602041
นางสาวศยาลัช เล้ากุลวิเชษฐ

6312602042
นางสาวสิริลักษณ์ รอดสวัสดิ์

6312602044
นางสาวอภิชญา เหมือนเชตุ

6312602045
นายกิตติคุณ แสงตระกูลโอภาส

6312602046
นายชลภัทร์ แสงขำ

6312602047
นายไชยเชษฐ์ ฉ่ำเกตุ

6312602048
นายธนดล ต่ายเพชร

6312602049
นายธนากรณ์ เรืองจุ้ย

6312602050
นายยศวริศ สุกดิบ

6312602051
นายลัคกี้ สวนแย้ม

6312602053
นายศิวพล สิทธิศักดิ์

6312602054
นายสมรัก บุญเทพ

6312602055
นายอชิตพล จันทะคุณ

6312602058
นางสาวกุลยา เที่ยงธรรม

6312602066
นางสาวปรียาภรณ์ อยู่แย้ม

6312602073
นางสาวศยามล ลำทา

6312602088
นายขวัญชัย แก้วหนู

6312602091
นายชฎาภรณ์ กองมูล