มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312602024
นายพันธวัชร วัฒนสุข

6312602030
นางสาวกรุณา เกียรติยศ

6312602035
นางสาวนันท์นภัส ตรีโพธิ์

6312602037
นางสาวปิยะธิดา จันทะคุณ

6312602057
นางสาวกุญธิดา วรรณเครือ

6312602059
นางสาวชลธิชา โพธิ์นอก

6312602060
นางสาวญานิศา พรมคง

6312602061
นางสาวณัฐภรณ์ อรรถสิษฐ์

6312602062
นางสาวณิชา ทองนาค

6312602063
นางสาวทาริกา ติดชัย

6312602064
นางสาวธัญญารัตน์ มั่นเปล่ง

6312602065
นางสาวน้ำเพชร บัวยิ้ม

6312602067
นางสาวปวริศรา จงรักษ์

6312602068
นางสาวปัทมพร ประดับเพ็ชร

6312602069
นางสาวภคกุล วิไลวิทย์

6312602070
นางสาวยุพา ชูแจ่ม

6312602071
นางสาวรัตติยาพร สังเขป

6312602072
นางสาววันวิสา โพธิ์เงิน

6312602074
นางสาวหัทยา ตื้อเชียง

6312602075
นางสาวอนันตญา มีเย็น

6312602076
นายกฤตภาส เติมผล

6312602077
นายณัฐฐินันท์ ภู่พันธ์

6312602078
นายธนภัทร คุณาพันธ์

6312602079
นายธนากร พุ่มทอง

6312602080
นายปิยะณัฐ เรืองเดช

6312602081
นายวรเชษฐ์ รอดสิน

6312602082
นายสัณหณัฐ ราชวงษ์

6312602084
นายอิทธิกร อินทสอน

6312602092
นายธนดล ทองท่าโพธิ์