มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Business Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312620001
นางสาวชณัฐดา คำใบ้

6312620002
นางสาวทิพวัน บารมีพุทธะ

6312620003
นางสาวธัญพิชชา พลอยเพชร

6312620004
นางสาวนัฐฌภัส ปานมณี

6312620005
นางสาวนาตารี สวนแย้ม

6312620006
นางสาวนิสา เฉลิมทอง

6312620007
นางสาวลัดดาวัลย์ ก้อนคำมี

6312620008
นางสาววนัชพร สอนนอก

6312620009
นางสาวสริตา จำเนียรการ

6312620010
นายกฤษฎา แจ้งเล็ก

6312620011
นายธนกานต์ อารีสนั่น

6312620012
นายนพดล ผู้มีสัตย์

6312620013
นายพิษณุ คำห้อย

6312620015
นายสุรศักดิ์ แซ่ม้า

6312620016
นายอนุชา แรมเป้

6312620017
นายอุดมศักดิ์ สายน้ำอ่าง

6312620018
นางสาวฑนัญญา ทรัพย์สอาด

6312620019
นายจักรกริช แก้วภักดี

6312620020
นายณภัทร ฤกษนันทน์