มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312622001
นางสาวชนิตา องอาจ

6312622003
นางสาวปิ่นฟ้าไทย ปิ่นปัก

6312622004
นางสาวปิยะวรรณ ด้วงพรม

6312622005
นางสาวพันพัสสา เมืองไกล

6312622006
นางสาวภัศรา แสนเภา

6312622007
นางสาวสไบทอง ผิวเหลือง

6312622008
นางสาวสุนิสา จันทร์ทอง

6312622009
นางสาวสุพัตรา ทัศนะ

6312622010
นายกิตติคุณ คำบุญ

6312622012
นายธนชิต อมกระโทก

6312622013
นายธนโชติ จันทร์หอมประดิษฐ์

6312622014
นายธนากร เอี่ยมกาย

6312622015
นายธีรพัฒน์ พรหมมา

6312622016
นายธีรภัทร แก้วดวงดี

6312622017
นายบุรัสกร คัญทัพ

6312622018
นายพงศกร บุญสิงห์

6312622019
นายภูมิพัฒน์ ผ่องแผ้ว

6312622020
นายรังสรรค์ สุวรรณศรี

6312622023
นายสหรัฐ เกิดจร

6312622033
นายณัฐนันท์ เธียรเชาว์