มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312622002
นางสาวปรียาภรณ์ เพ็งคง

6312622011
นายจิรวัฒน์ ทองคำ

6312622024
นางสาวกมลณัฐชนก คล้ายนภาแดง

6312622025
นางสาวกรรณิกา สาราจันทร์

6312622026
นางสาวกัลยาณี พรหมทา

6312622027
นางสาวกิติยากร พรมเทพ

6312622028
นางสาวจารุวรรณ แซ่นิ้ม

6312622030
นางสาวปวีณา สุทธิลักษณ์

6312622031
นางสาวปิยะฉัตร เกิดผาสุข

6312622032
นางสาวสุพัตตรา เทพนรินทร์

6312622034
นายณัฐสิทธิ ทิมทอง

6312622035
นายธนกฤต สืบสายอ่อน

6312622036
นายธนภัทร์ สีระสา

6312622037
นายธาดา สำราญจิตร์

6312622038
นายปฏิพล พุ่มเทียน

6312622039
นายพงศกร บุญมี

6312622040
นายภูวินัย ปุงแก้ว

6312622041
นายวรรธนะ เล็กเจริญศรี

6312622042
นายศิรวิทย์ ทองศักดิ์

6312622044
นายอนุกูล โตเอี่ยม

6312622045
นายอาทิตย์ คงคาน

6312622046
นางสาววรรณภรณ์ ปันอิน

6312622047
นายสุชาครีย์ กันจู