มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312615001
นางสาวกฤติยา แก้วอุตสาห์

6312615002
นางสาวกัญญ์วรา สุดวังยาง

6312615003
นางสาวกัญญาพัชร เตาวาน

6312615004
นางสาวกัญญาภัค คำกบ

6312615005
นางสาวกันติชา สิริไทย

6312615006
นางสาวเกตน์สิรี ยอดตอง

6312615007
นางสาวเกษราภรณ์ ปวงคำ

6312615008
นางสาวจันทวรรณ นวนสนิท

6312615009
นางสาวจิดาภา คำมนตรี

6312615010
นางสาวจิราวรรณ เถื่อนแก้ว

6312615011
นางสาวฐิติกาญจน์ เพชรบุญมี

6312615012
นางสาวณัฐธยาน์ จำรัสศรี

6312615013
นางสาวตวงพร มนูญธรรม

6312615014
นางสาวทิพย์วรรณ จันทร์แจ้ง

6312615015
นางสาวธัญชนก สรสิทธิ์

6312615016
นางสาวธัญญารัตน์ จอกทอง

6312615017
นางสาวธัญพิมล ลาสอน

6312615018
นางสาวนรมน เยาวะชัย

6312615019
นางสาวเนตรนารี สุวรรณรัตน์

6312615020
นางสาวปนัดดา แย้มเขนง

6312615021
นางสาววชิราภรณ์ นาหุ่น

6312615022
นางสาวพลอยชมภู ใจดี

6312615023
นางสาวพิยดา จันทร์ชื่น

6312615024
นางสาวพิริยา อุดม

6312615025
นางสาวเพ็ญนภา กลมเกลี้ยง

6312615026
นางสาวภณิดาพร พูลแสง

6312615027
นางสาวมาริสา ช้างยืนยง

6312615028
นางสาวยุพารัตน์ คำโพล้ง

6312615029
นางสาวรุ่งนภา พรมจินดา

6312615030
นางสาววรารัตน์ เกิดใหม่

6312615031
นางสาววลัยพรรณ สิงห์ลอ

6312615032
นางสาววัชราภรณ์ แสงรัตน์

6312615033
นางสาววิลักขณา แก้วถม

6312615034
นางสาวศิริลักษณ์ เรืองฤทธิ์

6312615035
นางสาวศุภลักษณ์ ภักดีโต

6312615036
นางสาวสุฑาทิพย์ เสตฐา

6312615037
นางสาวสุธาทิพย์ บุญเม่น

6312615038
นางสาวหรรณษา ขำผา

6312615039
นายจรรยวรรธน์ มาเตียง