มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312404001
นางสาวกมลพรรณ หลิมวิลัย

6312404002
นางสาวเกตุวริน น้อยรอด

6312404003
นางสาวเกตุสุดา จันปาน

6312404005
นางสาวจารุวรรณ อิ่มดี

6312404006
นางสาวเบญจมาศ ต่ายน้อย

6312404007
นางสาวเบญจวรรณ โยกเกณฑ์

6312404009
นางสาวปภาดา ขุนโนนเขวา

6312404010
นางสาวปรญา ปุยสูงเนิน

6312404011
นางสาวประทุมพร ขลัง

6312404012
นางสาวประนอม บุญธรรม

6312404013
นางสาวปรีชญา ภู่กัน

6312404014
นางสาวปานวาส ยามวัน

6312404015
นางสาวปาริฉัตร พรหมมีเนตร

6312404016
นางสาวพจนา เอี่ยมโฉม

6312404017
นางสาวพรนิภา เชาวะนะ

6312404018
นางสาวพิมลนาฏ สินประเสริฐ

6312404019
นางสาวเพชรลัดดา สังเกตุ

6312404020
นางสาวภัชราภรณ์ ตรัสมา

6312404021
นางสาวภัสราพร นาคแพง

6312404022
นางสาวภาณุมาศ คำลือ

6312404023
นางสาวลูกน้ำ อยู่เมฆ

6312404025
นางสาววรรณษา สดใส

6312404027
นางสาวสุดารัตน์ ขุนใจ

6312404028
นางสาวอรวรรณ คำตา

6312404029
นายจิรพงศ์ มิ่งขวัญ

6312404030
นายณัฐพล บัววร

6312404031
นายตรีธวัช เครืออยู่

6312404032
นายปาณัท กระจ่างฉาย

6312404033
นายพชร มูลอินทร์

6312404035
นายภานุวัฒน์ ฉิมมารักษ์

6312404036
นายอภิรักษ์ สังข์ทอง

6312404037
นายเอกพล กันยาไชย

6312404051
นางสาวยุพเรศ แสนโคตร

6312404074
นายอนุวัฒน์ ตาลสุก

6312404076
นางสาวเพ็ญประภา ปานสมัย

6312404077
นางสาวอธิตาภรณ์ บุตรนาค

6312404078
นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์เจริญ