มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312404008
นางสาวปนัดดา บุญเถื่อน

6312404026
นางสาววาทรัตน์ คุ้มประดิษฐ

6312404034
นายภานุทัต หลำพรม

6312404038
นางสาวกมลชนก ปิ่นสกุล

6312404039
นางสาวกฤติยาภรณ์ โหมดจิ๋ว

6312404040
นางสาวเกษราภรณ์ โฆษิตสุริยะพันธุ์

6312404041
นางสาวฐิตินันท์ ดวงมาก

6312404042
นางสาวทิพรัตน์ พึ่งจันทร์

6312404043
นางสาวธันญาเรศ ยิ่งยงค์

6312404044
นางสาวธารฟ้า บุญเมือง

6312404045
นางสาวนวพร เพชรพูน

6312404046
นางสาวปรียากร พึ่งจิตร

6312404047
นางสาวพัชริดา กล่ำเมือง

6312404048
นางสาวพัสกร สอนหนองนา

6312404049
นางสาวพิมสิริ ปันเงิน

6312404050
นางสาวภควดี บัวบุญ

6312404052
นางสาวรัชฎาภรณ์ นาคสังข์

6312404054
นางสาวลักษิกา จันทร์ทองแดง

6312404055
นางสาววัชลาวลี ชำนาญเพ็ชร

6312404056
นางสาววีรากานต์ ฟักโต

6312404057
นางสาวศุภนิดา สามารถกูล

6312404058
นางสาวสิริยาพร เด็ดดอกฟ้า

6312404059
นางสาวสุกัญญา พึ่งเสดาะ

6312404060
นางสาวสุจิรา โสดามุข

6312404061
นางสาวสุพรรษา ร่วมสุข

6312404062
นางสาวอนัญญา ภู่วนนท์

6312404063
นางสาวอรัญญา มีศรี

6312404064
นางสาวอัจฉริยา แก้วคำ

6312404065
นางสาวอารยา พงษ์ภมร

6312404066
นายกฤษกร สิงห์เจริญ

6312404067
นายณัฐพล ขำวงค์

6312404068
นายธนาดล หน่ายแหนง

6312404069
นายบุญทวี เพชรี่

6312404070
นายวุฒิพันธุ์ ศรัทธารัตนกุล

6312404071
นายสราวุฒิ รอดเขียน

6312404072
นายสุธิพงษ์ อาจรอด

6312404073
นายอนุชา สุขใส

6312404075
นางสาวอริสา ฟองอ่อน