มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312405001
นางสาวกมลฉัตร บุญวังทอง

6312405002
นางสาวกมลชนก ศรีวิลัย

6312405003
นางสาวกิ่งแก้ว วัดแย้ม

6312405004
นางสาวกุลิสรา คำศรี

6312405005
นางสาวจิรภัทร์ แสงรูจี

6312405006
นางสาวจิราภา ศรีทา

6312405007
นางสาวชลธิชา ธูปส้มซ่า

6312405008
นางสาวชลิตา ดีธรรมมะ

6312405009
นางสาวณัฐพร แก้วกำเหนิด

6312405011
นางสาวนิรัชพร สีกุม

6312405012
นางสาวพรพรรณ ขันเกษตร

6312405013
นางสาวพรวิมล พิมเสน

6312405014
นางสาววรารัตน์ บุญฤทธิ์

6312405015
นางสาวศศิกานต์ ขวัญคุ้ม

6312405016
นางสาวสร้อยสุดา ทิพย์ละคร

6312405017
นางสาวสิริวิมล บุญศรี

6312405018
นางสาวสุทธิชา สุวรรณหงษ์

6312405019
นางสาวอรจิรา โคกทอง

6312405020
นางสาวอัมพวัลย์ สัมฤทธิ์

6312405021
นายกฤตนัย ป้องแก้วน้อย

6312405022
นายกฤษดา แซ่อุย

6312405023
นายกิตติศักดิ์ ภิระบรรณ์

6312405024
นายไกรวิชญ์ ซ้อนเพชร

6312405026
นายชเนรินทร์ แก้วสกุลณี

6312405027
นายณัฐนัย กองตัน

6312405028
นายธนพัฒน์ อ่องแดง

6312405029
นายธเนศวร ปลูกเพ็ชร์

6312405030
นายพัฒนา มากรณ์

6312405032
นายพีรพัฒน์ คงเมือง

6312405033
นายพีรพัฒน์ ปัญติ

6312405034
นายวันสงกรานต์ กันทะ

6312405035
นายวิทวัฒน์ บุญช่วย

6312405036
นายศักดิ์ธีเดช เดชคุ้ม

6312405037
นายศุภวุฒิ คล้ายกัน

6312405038
นายอดิศักดิ์ หาพร

6312405039
นายอธิพงษ์ น้อมนุช

6312405040
นางสาวกุลณัฐ คำหอม

6312405064
นายชาญชล รุ่งฤทธิ์