มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312405031
นายพีรพงษ์ เรืองศิริ

6312405041
นางสาวชนกานต์ มูลอุดม

6312405042
นางสาวชลดา กรุดเพ็ชร์

6312405043
นางสาวชลธิชา ถึงสุข

6312405044
นางสาวชลิตา ภู่จุฬา

6312405045
นางสาวฐานิกา ชารี

6312405046
นางสาวณัฐพร คล้ายทอง

6312405047
นางสาวทิตยา ภูครองหิน

6312405048
นางสาวนพมาศ วิชาพร

6312405049
นางสาวนิภารัตน์ พลอยประสงค์

6312405050
นางสาวพิชญธิดา ปรีเปรม

6312405051
นางสาวพิชามญชุ์ บุญสว่าง

6312405052
นางสาวมัณฑนา สินจ้าง

6312405053
นางสาวยศวดี จินดาวนิชย์

6312405054
นางสาวรวิภา สาระชัย

6312405055
นางสาวศรุตา อินเกิด

6312405056
นางสาวศลิษา เรืองจันทร์

6312405057
นางสาวสุกัญญา มีเกตุ

6312405058
นางสาวสุทธิดา กันชาติ

6312405059
นางสาวสุวิชญา แสงทอง

6312405060
นายกิตติชัย สิงห์มี

6312405061
นายกิตติศักดิ์ ชุมศรี

6312405062
นายเกียรติศักดิ์ ดีจริง

6312405063
นายเจษฎากร ภักดีโต

6312405065
นายณการ หนูพุ่ม

6312405066
นายณัฐนนท์ เกตุอรุณ

6312405067
นายณัฐวุฒิ พวงทอง

6312405068
นายไตรภพ ยอดคง

6312405069
นายนรภัทร จันทะคุณ

6312405070
นายพุฒิพงษ์ อำพา

6312405071
นายมงคล เจริญสุข

6312405072
นายวทัญญู จันทวน

6312405073
นายสรณ์สิริ ชมชัย

6312405074
นายสิทธิศักดิ์ ศรีพุทธา

6312405075
นายสุภาพ อ้นกลิ้ง

6312405076
นายสุรัตน์ เอ็งประเสริฐ

6312405077
นายอรรถพันธ์ เพชรบูรณ์

6312405078
นางสาวสรัลชนา สุวรรณสา

6312405079
นายปวรุตม์ บุตสิโมง

6312405080
นาย วิชญ์พล จูจันทร์