มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเกษตรและอาหาร กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312238001
นางสาวชมพูนุช เนตรสังข์

6312238002
นางสาวบัวแก้ว เดิดขุนทด

6312238003
นางสาวพัชรีภรณ์ เมืองศักดา

6312238004
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ แสงอ่อน

6312238007
นายธนากร เทียมจันทร์

6312238008
นายปรเมศวร์ แก้วมุกดา

6312238009
นายปริญญา มาภัย

6312238010
นายอภินันท์ มีแสง