มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312239001
นางสาวกชพรรณ ทิมขาว

6312239002
นางสาวจุฬารัตน์ ทะกา

6312239003
นางสาวณัฐวดี แตงอ่อน

6312239004
นางสาวธิดารัตน์ บุญลอย

6312239005
นางสาวปนัดดา ซาเสน

6312239007
นางสาวปุณยาพร นิกรกุล

6312239008
นางสาวภัณฑิรา อ่ำทรัพย์

6312239009
นางสาวมยุรี เกิดจอน

6312239010
นางสาวมัทนา น้อยผล

6312239011
นางสาวรสนันท์ แซ่เฮอร์

6312239012
นางสาววชิรญาณ์ ภู่ประเสริฐ

6312239013
นางสาววธิดา แก้วทองแท้

6312239014
นางสาววรรณิสา ประสงค์ผล

6312239015
นางสาวศศิธร ทองเนื้ออ่อน

6312239016
นางสาวสมิตานัน น้อยผล

6312239017
นางสาวสุกัญญา มักน้อย

6312239018
นายกษาปณ์ ขัดนาค

6312239019
นายจิระทัศน์ เหลาทอน

6312239020
นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์

6312239021
นายปราชญ์เปรื่อง รีรมย์

6312239022
นายมินธาดา โคตรวิชัย

6312239023
นายวันนะ จูแจ้

6312239024
นายศุภกานต์ สุภา

6312239025
นายเสฎฐวุฒิ ชูนาวา

6312239026
นายอภิรักษ์ ลาศา

6312239027
นายอานนท์ พรมชา

6312239055
นางสาวศศิกานต์ อุตระ