มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312239006
นางสาวปัญญาพร เนียมน่วม

6312239029
นางสาวกัญญารัตน์ สร้อยเพ็ชร

6312239030
นางสาวจิรชยา ภักดี

6312239031
นางสาวณัฏฐวรรณ ทัพบุญ

6312239032
นางสาวณิชกานต์ เตจ๊ะ

6312239033
นางสาวธฤดี ด้วงพรม

6312239034
นางสาวธิดารัตน์ เหมมะสุทธิ

6312239035
นางสาวนุชนารถ จันแก้ว

6312239036
นางสาวพรรณวิษา กาสี

6312239037
นางสาวพิณพนาพร บัวละออ

6312239038
นางสาวแพรพิไล บุญประจง

6312239039
นางสาวภัทรวดี จันทะคุณ

6312239040
นางสาวรัตนากร พึ่งเรือง

6312239041
นางสาวศิริรัตน์ สิงตะสุวรรณโณ

6312239042
นางสาวสินี พินเกตุ

6312239043
นางสาวสุภัทรา แหวนทองคำ

6312239044
นางสาวอรพินท์ อินเลี้ยง

6312239045
นายกิตติกวิน อินตา

6312239046
นายฐิติ ทีน้อย

6312239047
นายณัฐวุฒิ เพียรเสมอ

6312239048
นายทิลายุ นามบุญลือ

6312239049
นายพัชรพล พรมตา

6312239050
นายพัทธพล ปั้นเพ็ง

6312239051
นายพิทวัส แหยมนาค

6312239052
นายภาณุวงศ์ อารียลักขณากุล

6312239053
นายศรัญญู บุญหลง

6312239054
นายอนุพงศ์ มีบุญล้ำ