มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312247001
นางสาวจันทกานต์ จรรยหาญ

6312247002
นางสาวณัชภัค สุขหมอน

6312247003
นางสาวธาริณี โหกรัด

6312247004
นางสาวธีราพร พูนประสาท

6312247005
นางสาวนิจพร บุญมา

6312247006
นางสาวสุปรียา ขำเงิน

6312247009
นายฉัตรมงคล อุตบัววงศ์

6312247010
นายณัฏฐชัย อัจฉริยากุล

6312247011
นายทิวัตถ์ กองธิราช

6312247012
นายนรากุล กะมุทา

6312247013
นายบุญญลิต สิงห์ลอ

6312247014
นายปฐวี รุ่งสนธยานนท์

6312247015
นายพันธกานต์ พาริตา

6312247016
นายมงคล อินทร์ชัย

6312247017
นายรัชชานนท์ คำเกิด

6312247018
นายรัฐศาสตร์ ฝักบัว

6312247019
นายวัชรพล เพ็งเทศ

6312247020
นายวุฒิชัย ยอกร

6312247021
นายศิริชัย น้อยลา

6312247023
นายสุภวัทน์ สุขพลอย