มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312268001
นายณัฐวี สุขนาค

6312268002
นายนัธทาวุฒ กันน้อย

6312268003
นายปภังกร ปรากฏวงศ์

6312268004
นายพีรกานต์ จันทร์อยู่สุข

6312268006
นายศิวกร สิงหรา ณ อยุธยา

6312268009
นายอภิวัฒน์ ทองงาม