มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312272001
นางสาวธนภรณ์ อินชูใจ

6312272003
นายกรกต พุ่มพวง

6312272004
นายกฤษดา ปละสอน

6312272005
นายชัชฤทธิ์ บุญมีโพธิ์

6312272006
นายธนภัทร ดวงแก้ว

6312272008
นายปณิธาน มีรอด

6312272009
นายวฤทธรัชต์ กัมปนาท

6312272010
นายสมศักดิ์ วงษ์สังข์