มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312242001
นางสาวกนกวรรณ ทิศแสง

6312242002
นางสาวกนิษฐา จันทร์นา

6312242003
นางสาวกัญญาณัช ชาญเสมาวัชร์

6312242004
นางสาวขวัญจิรา เมืองเปรม

6312242006
นางสาวชัญญาภร มูลพันธ์

6312242009
นางสาวณัฐวรรณ คงมาศ

6312242010
นางสาวณิชากร ชิดทิด

6312242011
นางสาวธารารัตน์ บุญหินทอง

6312242012
นางสาวนริญดา ชาวบ้านกร่าง

6312242014
นางสาวปภาวรินทร์ ดาหา

6312242015
นางสาวปวันรัตน์ พุ่มศิริอุดม

6312242016
นางสาวปวีณ์นุช แย้มชื่น

6312242017
นางสาวปวีณ์นุช ไวกิจจี

6312242018
นางสาวปิยธิดา นุชิต

6312242019
นางสาวพิมพ์ประภา เขียวน้อย

6312242020
นางสาวมณฑาทิพย์ บุญชิน

6312242021
นางสาวระวีณ์ มีพวง

6312242022
นางสาวลิสา คามพินิจ

6312242024
นางสาวศรุตา ต่วนโต

6312242025
นางสาวศศิธร มิตสานนท์

6312242026
นางสาวสุภาพร เสือสา

6312242027
นางสาวเสาวลักษณ์ ด้วงมา

6312242028
นางสาวอาทิตยา ทบหา

6312242029
นางสาวอารยา ปัณราช

6312242089
นางสาวอนิศราภรณ์ แจ้งไพร

6312242094
นาย อัษฎางค์ ศิริคำปา