มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312242005
นางสาวจิราภรณ์ จันทร์ฉาย

6312242007
นางสาวญาณิศา ม่วงมุกข์

6312242008
นางสาวณัฐธิดา เพ็งยา

6312242032
นางสาวกนกพร พิรักษา

6312242033
นางสาวจาริมาศ บุญภู่

6312242034
นางสาวจิรนันท์ พงษ์เขียว

6312242036
นางสาวจิรัฐิพร ประกอบกิจ

6312242037
นางสาวชฏาภรณ์ วรชินา

6312242038
นางสาวช่อผกา กอกล่อม

6312242039
นางสาวชันญานุช ถึงเนียม

6312242040
นางสาวฐิตินันท์ จันเสี่ยน

6312242041
นางสาวณัฐตพร วาสนา

6312242042
นางสาวธนภรณ์ จันทร์มา

6312242043
นางสาวเนตรนภา สีเลื่อม

6312242044
นางสาวปรียานุช สุขเพ็ญ

6312242046
นางสาวพรพิมล เข็มนาค

6312242047
นางสาวมาติตา ศรีทับทิม

6312242048
นางสาวรัชนีกร คงยา

6312242049
นางสาวรัตนากร คันธจันทร์

6312242050
นางสาววนัชพร ท้วมยัง

6312242051
นางสาววิชุดา มณฑาทอง

6312242052
นางสาววิภาวนี ฟั่นคำสาย

6312242053
นางสาวศศิกานต์ มูลมั่ง

6312242054
นางสาวสิริวิมล แสงอ่วม

6312242055
นางสาวสุกฤตา เขียวเขิน

6312242058
นางสาวสุพิชฌา บ้งจ่า

6312242059
นางสาวสุภาพร เกิดป้อม

6312242060
นางสาวอังศุมาลิน นาคกร

6312242061
นางสาวอารียา รุ่งอินทร์

6312242081
นางสาวรัชนก พิริยะสุทธิ์