มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312242023
นางสาววรกานต์ คำมีมา

6312242031
นายภูริภัทร ดวงจันทร์

6312242035
นางสาวจิรพร เหม็นแดง

6312242045
นางสาวปิยาณี แป๊ะสุ่ม

6312242063
นางสาวกนกกาญจน์ จาดเปรม

6312242064
นางสาวกัลยรัตน์ จันทร์คูเมือง

6312242065
นางสาวกัลย์สุดา จือเกร็ด

6312242066
นางสาวขนิษฐา สอนบุญ

6312242067
นางสาวจรรยพร จินนา

6312242068
นางสาวจิตราพร สิงห์รักษ์

6312242069
นางสาวจิราภรณ์ คำหมั่น

6312242070
นางสาวณัฐชยา จันทร์แจ้ง

6312242071
นางสาวณัฐณิชา สุธงษา

6312242072
นางสาวณัฐพร พุ่มพวง

6312242073
นางสาวณัฐรินทร์ ดีพร้อม

6312242074
นางสาวนวรัตน์ ฉิมศรี

6312242075
นางสาวนัฐชดาภรณ์ นุชแม้น

6312242076
นางสาวนิชาภัทร มาลัยหวล

6312242077
นางสาวเบญญาภา บัวด้วง

6312242078
นางสาวพรรณรัตน์ รุ่งฉัตร

6312242079
นางสาวพัชรี อิ่มชม

6312242080
นางสาวรสริน ช่องงาม

6312242082
นางสาวเลิศนภา ตลอดภพ

6312242083
นางสาววิลาสินี กระฐินเทศ

6312242084
นางสาวสิริกาญจน์ กร่ำศรีธัญนพ

6312242085
นางสาวสุภนิดา ภูมี

6312242086
นางสาวสุภัทรา โพธิ์บุญ

6312242087
นางสาวอณัฐภรณ์ ใต้กิ

6312242088
นางสาวอทิตติยา จิ๋วอ่วม

6312242090
นางสาวอมินตา เธียรศรี

6312242091
นางสาวอัจฉราพร อ่อนจิ๋ว

6312242092
นางสาวอารดา ดวงจิโน

6312242093
นายอนุกูล แก่นสารี