มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312426001
นางสาวกนกพร บุญคง

6312426002
นางสาวกรพินธุ์ อุ่นหลาบ

6312426003
นางสาวกัณฐิกา วงศ์ชมภู

6312426004
นางสาวชลลดา ดลไสว

6312426005
นางสาวณัฐธิดา แจ่มนิล

6312426007
นางสาวธิดารัตน์ เหลี่ยมศร

6312426008
นางสาวบัณฑิตา อำไพพัด

6312426009
นางสาวปพิชญา จันเพชร

6312426010
นางสาวปาจรีย์ เพชรพันธุ์

6312426011
นางสาวพัฒน์นรี ปิ่นเปี่ยม

6312426012
นางสาวรดา บุญจิตร

6312426013
นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีพึ่งไชย

6312426015
นางสาวศริญญา จาดศรี

6312426017
นางสาวสุจินันท์ เพ็ญนคร

6312426018
นางสาวสุภะศิริ อ่ำพูล

6312426019
นางสาวสุภาวี วงษ์สกุล

6312426020
นางสาวโสภาพรรณ ยิ้มเปีย

6312426021
นางสาวอมรรัตน์ สายพันธุ์

6312426022
นางสาวอริสา ป่านไหม

6312426023
นางสาวเอมอร เอี่ยมอิ่ม

6312426024
นายกฤษฎา เจนจบ

6312426025
นายกำพล ขำขม

6312426026
นายชัยมงคล รอดทัพ

6312426027
นายชาญยุทธ์ นุชปาน

6312426028
นายชินวัตร รู้รอบ

6312426029
นายณภัทร สืบหล้า

6312426030
นายณัฐกานต์ กลิ่นขำ

6312426031
นายณัฐนิช คงเจริญ

6312426032
นายธนวัฒน์ สิงห์สถิตย์

6312426033
นายธนาดล ภู่แย้ม

6312426034
นายปฏิพัฒน์ บ้ำชาวนา

6312426035
นายพงศกร ทองโพธิ์

6312426036
นายพงศกร ประทาน

6312426037
นายพงษ์พันธ์ วงศ์พนาเวศ

6312426038
นายยนตพัฒน์ ลีลาศ

6312426039
นายวชิรพัฒน์ จันทร์ดี

6312426040
นายวีรพล หว่างเชื้อ

6312426041
นายศรายุทธ สุทธิพงค์

6312426042
นายศุภฤกษ์ สาคนิจ

6312426043
นายสิทธิศักดิ์ ผูกอ้น

6312426044
นายสุรัตน์ ทิมอิ่ม

6312426045
นายอาคม มาราช

6312426049
นางสาวจารุวรรณ เรี่ยศรีจันทร์

6312426131
นายศุภณัฐ วัลลา

6312426135
นางสาวชุติมา สะนาวงษ์

6312426136
นายปัณณธร แสงตาล