มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312426006
นางสาวทิพย์ประภา นันตา

6312426016
นางสาวสุกฤตา สุนันดา

6312426046
นางสาวกนกพร หนุนนาค

6312426047
นางสาวกรรณิกา กุลบุตรดี

6312426048
นางสาวกัลยารัตน์ บุญยืน

6312426050
นางสาวฐิตาพร หลินเจริญ

6312426051
นางสาวทิฆัมพร พงษ์เมธี

6312426053
นางสาวธนพร จุลพันธ์

6312426054
นางสาวนงลักษณ์ พลอยเขียว

6312426055
นางสาวเนตรดาว ภู่สุวรรณ

6312426056
นางสาวปุณญวี มรรคหิรัญ

6312426057
นางสาวภัณฑิรา เรืองคำ

6312426058
นางสาวมยุรฉัตร เอี่ยมโอน

6312426059
นางสาวลดาวัลย์ วัยพัททา

6312426060
นางสาวลลิตา คล่ำคง

6312426061
นางสาววรรณณิภา เหมศาสตร์

6312426062
นางสาววรรณภา วงศ์วัช

6312426063
นางสาวศิรินภา กบิลสิน

6312426064
นางสาวศิริพร เรืองเวช

6312426065
นางสาวสุดารัตน์ ศรีรัตน์

6312426066
นางสาวอภิชญา ศรีสวรรค์

6312426067
นางสาวอภิญญา ทับทิม

6312426068
นางสาวอรวรรณ ตุ่นนิ้ว

6312426069
นายกิตติธัช กรรณิการ์

6312426070
นายจิรวัฒน์ วงษ์จำรัส

6312426072
นายจิรายุ ทองคำดี

6312426073
นายเจษฎา ปิ่นปั่น

6312426074
นายโชคชัย คงเหลา

6312426075
นายทักษิณ อินสุวรรณ์

6312426076
นายธัญพิสิษฐ์ สุทธิแพทย์

6312426077
นายธันยบูรณ์ จูชาวนา

6312426078
นายธีรภัทร มิ้มสง

6312426080
นายบุริศร์ เจริญยิ่ง

6312426081
นายพลไทย ชูยุทธ

6312426082
นายพลวัต ปานโต

6312426083
นายพีรพัฒน์ เพ็ญงาม

6312426084
นายภาธร นันทนพิบูล

6312426085
นายมรกต ขุนด่าน

6312426086
นายยศพนธ์ พรหมสิงห์

6312426087
นายรชต มีชัย

6312426088
นายวริทธิ์ เลี่ยมสกุล

6312426089
นายศุภินันท์ จันทร์ศรี

6312426090
นายสันติราษฎร์ ใจชอบงาน

6312426107
นางสาวสุขิตาภา คงบำรุง

6312426139
นายคุณากร เอกอินทร์