มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312426014
นางสาววาเลนไทน์ เสริมสถาน

6312426092
นางสาวขนิษฐา ญาณปัญญา

6312426093
นางสาวชลธิชา สุริยะวงศ์

6312426094
นางสาวณัชชา ศรีโสภา

6312426095
นางสาวณัฐพร เจียมศรีพงษ์

6312426096
นางสาวเตชิตา เทศแก้ว

6312426097
นางสาวทิพวรรณ มั่นพลอย

6312426098
นางสาวธนภรณ์ ศรีมนตรี

6312426100
นางสาวบุญหลง มะลิลา

6312426101
นางสาวพรทิพา ตรีพยัคฆ์

6312426102
นางสาวรัตนกร เทียมโยหา

6312426103
นางสาววรัญญา ฟักพับ

6312426104
นางสาวศิริวรรณ โมลาลาย

6312426105
นางสาวสาธิกา ตรุษเกตุ

6312426106
นางสาวสิรินภา เขตรวิทย์

6312426108
นางสาวสุนิตย์ เดชประพฤติ

6312426109
นางสาวเสาวลักษณ์ เขียวพุต

6312426110
นางสาวอนงค์ศรี ธรรมจา

6312426111
นางสาวอรปรียา ขันคำ

6312426112
นางสาวเอมอร รุ่งรัตน์

6312426113
นายกฤติกร หาญกำจัดภัย

6312426114
นายกฤษฎา ขำจันทร์

6312426115
นายกฤษฎา ปานแย้ม

6312426116
นายคมพิสิษฐ์ เดชจันทร์เรือง

6312426117
นายธนรัตน์ เกตุแก้ว

6312426118
นายธนากร อ่องนาค

6312426119
นายธรรมสรณ์ อ่อนลาน

6312426120
นายธีรวัฒน์ สมงาม

6312426121
นายนพคุณ เลี่ยมสกุล

6312426122
นายนัทชานน ปู่น้ามา

6312426123
นายบรรพต เฉยเมล์

6312426124
นายพงศกร มาชม

6312426126
นายพีระพงศ์ บุญมา

6312426127
นายภมรเทพ แดงชาวนา

6312426128
นายยศวรรธน์ ทั่วดาว

6312426129
นายรุ่งภพ ตั้งสยามวณิชย์

6312426130
นายศรัณย์พล งามพิษ

6312426132
นายสมศักดิ์ อยู่บุญ

6312426133
นายสรวิศ ปานทอง

6312426134
นายสุพจน์ เนียมสัมฤทธิ์