มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น (Political Science (Local Politics)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312427001
นางสาวกันติยา เทียมอ๊อด

6312427002
นางสาวกันยารัตน์ สีชัง

6312427003
นางสาวกาญจน์รจนา จิตต์ชื้น

6312427004
นางสาวกิ่งแก้ว เทียมเพ็ง

6312427005
นางสาวจันทการติ์ พุ่มพวง

6312427006
นางสาวจุฑารัตน์ สังข์สุดแท้

6312427007
นางสาวฐานิตา ชารี

6312427008
นางสาวฑิตยา ไกรมี

6312427009
นางสาวณัฐพร พูลเผ่าดำรงค์

6312427010
นางสาวณิชากร อินตะอุ่นวงค์

6312427011
นางสาวทิพปภา คำตานิตย์

6312427012
นางสาวบุญธิชา เจริญสุข

6312427013
นางสาวเบญญาภา ปัททุม

6312427014
นางสาวประภาศิริ ดีจอม

6312427015
นางสาวปิยวรรณ บุญชุ่ม

6312427016
นางสาวพัชริดา อ่อนกัน

6312427017
นางสาววรัญญา เจริญสุข

6312427018
นางสาววาสนา คำนาค

6312427019
นางสาวศรกนก สังข์จันทร์

6312427020
นางสาวศิริรัตน์ อนุมาตร

6312427021
นางสาวสโรชา โสภา

6312427022
นางสาวสุดารัตน์ เกตุสิงห์สร้อย

6312427023
นางสาวสุดารัตน์ ทาระกุล

6312427024
นางสาวอนัญญา ขาวป้อม

6312427025
นางสาวอนุตตรีย์ พลสันต์

6312427026
นายกิตติกานต์ ทวีสุข

6312427027
นายเจตดินัย ธิช่างทอง

6312427028
นายชิษณุพงศ์ แดงชาวนา

6312427029
นายธนพล กอนนาค

6312427030
นายธนพล ช่วยบำรุง

6312427031
นายนพณา ทาคำ

6312427032
นายปพนธีร์ อ่อนทอง

6312427033
นายปัตทวี วันต๊ะ

6312427034
นายพงศธร เรื่อศรีจันทร์

6312427035
นายพงษ์เพ็ชร พลอยสี

6312427037
นายพิทักษ์ แสนตา

6312427038
นายภัทรกร มีศิลป์ชัย

6312427039
นายภัทรพล นวลปาน

6312427040
นายวสุพล คำปาน

6312427041
นายศุภณัฐ หาญกล้า