มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312614001
นางสาวกัณฐิกา โพธิ์ปลัด

6312614002
นางสาวณัฐมน ทองสว่าง

6312614003
นางสาวดรัณยา อั้นทรัพย์

6312614004
นางสาวนันท์ชพร พอค้ำ

6312614005
นางสาวปัณฑิตา ปั่นป่วน

6312614006
นางสาวปาณิศา คงเจริญ

6312614007
นางสาวปิยะนันต์ เหล่าโสด

6312614008
นางสาวปิยะนันท์ บัววร

6312614009
นางสาวรสนันท์ มากพันธ์

6312614010
นางสาววันวิสาข์ คำตัน

6312614011
นางสาววิภาพรรณ เกนเกตกรณ์

6312614012
นางสาวสร้อยเพชร พั้วพวง

6312614013
นางสาวสิริยากร แย้มกรณ์

6312614014
นางสาวสุจิตรา ทองดอนเกรื่อง

6312614015
นางสาวสุวิสา คงชาฤทธิ์

6312614016
นายจักรภัทร สุริยา

6312614017
นายณรัช พุ่มประดับ

6312614018
นายณัฐพล สิงห์จวง

6312614019
นายธัชพล คำสุข

6312614020
นายธันยบูรณ์ คำเมืองใจ

6312614021
นายธีรภัทร์ หาญประกาศ

6312614022
นายนพพล วงษ์กาวิน

6312614023
นายนราวิชญ์ แก้วอารีลักษณ์

6312614025
นายปรินดา มณีล้ำ

6312614026
นายพีรณัฐ กลิ่นเมือง

6312614027
นายลิขิต แก้วจรัญ

6312614028
นายวัชรพล บุตรเมือง

6312614029
นายวิรุฬห์ กิ่งเเก้ว

6312614030
นายศรัณย์ ตั๋นก้อน

6312614031
นายสรศักดิ์ อ้นอินทร์

6312614032
นายสหรัฐ เอี่ยมมา

6312614033
นายสิปปกร พูลล้น

6312614034
นายอนุสรณ์ สีสิงห์

6312614035
นายอารักษ์ มาเสียน

6312614071
นายอัษฏาวุธ อ่ำยิ้ม

6312614072
นางสาวภัทรวี ทองแพรใจ

6312614073
นายพีรพล โพธิ์จันทร์

6312614074
นายรัตนบัณฑูร นิลนาค