มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312614036
นางสาวกฤติรดา เสือคุ่ย

6312614037
นางสาวกานต์พิชชา เงินอินต๊ะ

6312614038
นางสาวณัฎฐา ศรีชาติ

6312614039
นางสาวณัฐริณี โกษัย

6312614040
นางสาวธันย์ชนก มากเมือง

6312614041
นางสาวนฤมล อ่อนทา

6312614042
นางสาวนิราภร เรืองศรี

6312614043
นางสาวบูรณี พลับพิบูลย์

6312614044
นางสาววิภาวรรณ พูลพินิจ

6312614045
นางสาวศศิวิมล ชัยพัฒนาการ

6312614047
นางสาวสุภัสสร กล้าหาญ

6312614048
นางสาวอนรรฆวี อินทมานนท์

6312614049
นางสาวอภิชญา ไพสิฐสุวรรณ

6312614050
นางสาวอภิสรา แจ่มศรี

6312614051
นางสาวอารีรัตน์ โรจน์ปิยะวาทิน

6312614052
นายกันติพจน์ นิตฐิพันธ์

6312614053
นายเกรียงศักดิ์ ชัยโชติ

6312614054
นายคุณากร เอกอินทร์

6312614055
นายณัฐชัย แสงทอง

6312614056
นายณัฐวุฒิ เกิดสุวรรณ์

6312614057
นายธนพล บัวยิ้ม

6312614058
นายธีรภัทร ด้วงมา

6312614059
นายนรภัทร เหลี่ยมมงคล

6312614060
นายนาวิน สุขใหม่

6312614061
นายบวรภัค สะอาด

6312614062
นายปุญญพัฒน์ เผยศิริ

6312614063
นายภานุพงศ์ ดิษฐ์น่วม

6312614064
นายวรนิพิฐ ธรรมโชติ

6312614065
นายศิริชัย ตุ่นหรัด

6312614066
นายสมิตรแมนเชตเตอร์ บร์อชมัน

6312614068
นายอนุกูล ลี้ตระกูล

6312614069
นายอัครวิทย์ โคกทอง

6312614070
นายเอชิน พูลวงศ์

6312614075
นางสาวฐิตารีย์ ธรรมโชติ

6312614076
นาย ธวัธชัย สุรารัตน์

6312614077
นายสิทธา ปานเพ็ชร์

6312614078
นายฌานวัฒน์ อินทกา