มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312617002
นางสาวบงกช อิ่มวงษ์

6312617003
นางสาวภูษิตา บุบผาชาติ

6312617005
นางสาวสุพัตรา โกบุตร

6312617006
นางสาวอนงค์ หมอยา

6312617007
นายกฤตเมธ นาคสุวรรณ

6312617008
นายโกวิท นนทะโคตร

6312617009
นายณัฐพล เสียงไพเราะ