มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Social Work) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Social Work) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312428001
นางสาวกมลกรกช ยศตุ้ย

6312428002
นางสาวกมลชนก มีหมื่น

6312428004
นางสาวจุฑาทิพย์ แสงวาโท

6312428005
นางสาวนริสรา โพธิ์รุ้ง

6312428006
นางสาวเนตรชนก วันอิน

6312428007
นางสาวเบญจวรรณ คงเขียว

6312428008
นางสาวประภาพร พุทธเสม

6312428009
นางสาวปรัศชกร ทองอ่อน

6312428010
นางสาวพัชรพร ดวงคำ

6312428011
นางสาวศิริภัทร ศรีวราพงศ์

6312428012
นางสาวสุนิสา ยิ้มมา

6312428013
นางสาวสุรีรัตน์ รักดี

6312428014
นางสาวอริสา วจีสุจริต

6312428015
นายกิตติธัช แสงตุ่น

6312428016
นายชญานิน ลำดวน

6312428017
นางสาวณัฐนิชา นวลอยู่

6312428018
นายสิริณัฐสิทธิ์ แจ่มสน