มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312244001
นางสาวกุณฑลี คำมา

6312244002
นางสาวขนิษฐา แสนคำ

6312244003
นางสาวขวัญชนก โกศล

6312244004
นางสาวชญาดา รัตนกรณ์

6312244005
นางสาวทิชากร ทิมแย้ม

6312244006
นางสาวนงนภัส โชติช่วง

6312244007
นางสาวนรากร ชาญเชี่ยว

6312244008
นางสาวนวพร ถิ่นฐาน

6312244010
นางสาวปิยฉัตร สุรเดช

6312244011
นางสาวพรปวีณ์ สุภิสิงห์

6312244012
นางสาวพรรณพร ตรงดี

6312244013
นางสาวพิมลพรรณ อินทร์ประถม

6312244014
นางสาวพิยะดา สองเมือง

6312244015
นางสาวสายธาร พรมมา

6312244016
นางสาวสาวิตรี แซ่อุ้ย

6312244018
นายกมลภัตร อุทธา

6312244019
นายก้องภพ พิมหนู

6312244020
นายจิรายุส มั่นชาวนา

6312244021
นายณัฏฐภัทร มากอยู่

6312244022
นายณัฐวุฒิ ทับเงิน

6312244023
นายดิเรก ประกอบกิจ

6312244024
นายทัศนัย เฉลิมวิสุตม์กุล

6312244025
นายทำนุรัฐ ทองสมบูรณ์

6312244026
นายธนกร หิระรัก

6312244027
นายธีรพล หมื่นชนะสงคราม

6312244028
นายธีรพัฒน์ โฉมอุปฮาด

6312244029
นายปวริศ ครอบครอง

6312244030
นายพีรพัฐ พิมเสนา

6312244031
นายศักดา น้ำน้อย

6312244032
นายศิครินทร์ บุ้งเครือ

6312244033
นายศิวกร หุ่นสิงห์

6312244034
นายสถิตย์ บุญศรี

6312244035
นายสุเมธัส เส็งสาย

6312244036
นายอธิวัชร์ สุดสาคร