มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Nursing Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Nursing Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312801001
นางสาวจิตตรา เปรื่องวิชา

6312801002
นางสาวชนกนันท์ สมลักษณ์

6312801003
นางสาวชุติมา โคสาสุ

6312801004
นางสาวฐาปนี จันทร์สีมาวรรณ

6312801005
นางสาวณัฐรัตน์ บรรเทพ

6312801006
นางสาวทัศณี เพชรมณี

6312801007
นางสาวทิพาวรรณ บุญเจริญ

6312801008
นางสาวธรรสิกา ต้อยทอง

6312801009
นางสาวธัญญารัตน์ คีรีกุลไพศาล

6312801010
นางสาวธัญญาศิริ พรมนัน

6312801011
นางสาวธัญพร สีคำ

6312801012
นางสาวธัญพิชชา กุลคง

6312801013
นางสาวธัญรัตน์ ดารารัตน์

6312801014
นางสาวธัญวรัตม์ บุญพรม

6312801015
นางสาวนรินทร โคตรมี

6312801016
นางสาวนรีกานต์ นันทะญาติ

6312801017
นางสาวนันทิกานต์ มาเทศ

6312801018
นางสาวนิยะดา เสนาวงษ์

6312801019
นางสาวนุศรา สายพันธุ์

6312801020
นางสาวบวรรัตน์ ขวัญหอม

6312801021
นางสาวเบญจวรรณ จันเพ็ง

6312801022
นางสาวปรายฟ้า ศรีสม

6312801023
นางสาวปรียานุช ลีกระจ่าง

6312801024
นางสาวพิมพ์ชนก ปัญญามณี

6312801025
นางสาวพิมพ์นิภา พนมไพร

6312801026
นางสาวภัทรภรณ์ แก้วโสม

6312801027
นางสาวเยาวพา ชาแก้ว

6312801028
นางสาวโยธิรัตน์ ช่วยสีนวล

6312801029
นางสาวลลิตา ปิตาคุณ

6312801030
นางสาววันวิสา ศรีหะภูธร

6312801031
นางสาววารินี ทองแถว

6312801032
นางสาววิชชุดา เหลาแก้ว

6312801033
นางสาวศศิกรานต์ ปาดี

6312801034
นางสาวศศิธร เขียวสี

6312801035
นางสาวศศิธร เทนสุนา

6312801036
นางสาวสกุลณา สกุลวงศ์

6312801037
นางสาวสนธิญา ไทยทวี

6312801038
นางสาวสุทธิดา วงษ์สีชา

6312801039
นางสาวสุธิมา บัวมี

6312801040
นางสาวสุนัฐฌา ศรีรักษา

6312801041
นางสาวสุนันทา ใจกล้า

6312801042
นางสาวสุปราณี นิจศรีวงษ์

6312801043
นางสาวสุภาวดี จิ๋วน๊อต

6312801044
นางสาวสุรธิตา มหาอุป

6312801045
นางสาวสุริสา สมแสน

6312801046
นางสาวหนึ่งกันยา อิ้มอนงค์

6312801047
นางสาวอชิรญา คงเนียม

6312801048
นางสาวอธิชา กันหมุด

6312801049
นางสาวอนันตญา อัปมระกา

6312801050
นางสาวอรัญญา มีลาภพูนผล

6312801051
นางสาวอริศรา ยอดเพชร

6312801052
นางสาวอัญชลี ดอกไม้

6312801053
นางสาวอุไรวรรณ แสนอุบล

6312801054
นายดรัณภพ สร้อยนอ

6312801055
นายน้ำมนต์ แสวงสุข

6312801057
นายภูมิพัฒน์ ชัยราช

6312801058
นายวันชนะ หยวกจีน

6312801059
นายศิริพงศ์ อ้นน้อย

6312801060
นายเอกราช ขัตติ