มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6315224001
นางสาวกุลธิดา ดีเม็ด

6315224002
นางสาวศิรินภา บัวเก่า

6315224003
นายธีรโชติ สุดจิตต์

6315224004
นายนนท์ปวิธ ล้ำเลิศ

6315224005
นายพงค์ภัค ยศปัญญา

6315224006
นายไพศาล สีนรครุฑ

6315224007
นายสิรภพ คงทน