มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6315603001
นางสาวกมลวรรณ ปัญญาวงศ์

6315603002
นางสาวกวินธิดา บุญปั้น

6315603003
นางสาวเจนจิรา พรรษา

6315603004
นางสาวชลัมพร แจ้งแก้ว

6315603005
นางสาวณิชากร ทองดรอ่ำ

6315603007
นางสาวนันทิดา ชูวงษ์

6315603008
นางสาวพัตรพิมล คุ้มจุ่น

6315603009
นางสาวภาวิไล กิสิน

6315603010
นางสาวสลิลทิพย์ ศรีกัณหา

6315603011
นางสาวสหัสญา ก้อนมั่นคง

6315603012
นางสาวสุกัญญา ศิริ

6315603013
นางสาวสุดารัตน์ ทับแสง

6315603014
นางสาวสุนิดา อยู่คง

6315603015
นางสาวอริสรา ก้อนคง

6315603016
นายประธาร สนิทพันธ์

6315603017
นายภารดา ช้างปาน