มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6315606001
นางสาวกรพิน นันกระโทก

6315606002
นางสาวกรรณิกา ตนชาบุตร

6315606003
นางสาวกิติยา เหรียญณรงค์

6315606004
นางสาวเกวลิน รันสันเทียะ

6315606005
นางสาวชญานิศ กระวีสายสุนทร

6315606006
นางสาวธิดารัตน์ พันธ์เปี่ยม

6315606007
นางสาวธิดารัตน์ อิ่มสุวรรณ์

6315606008
นางสาวนุชนารถ ฤทธิ์มั่น

6315606009
นางสาวเนตรนภา ตุ๊อ้อ

6315606010
นางสาวเบญจพร คะระออม

6315606011
นางสาวปรียา พันธุ์โนฤทธิ์

6315606012
นางสาวปัทมาภรณ์ ขุนพิทักษ์

6315606013
นางสาวพัชราภรณ์ มีญวน

6315606014
นางสาวพิชญานิน ภูกาสอน

6315606015
นางสาวแพรวพรรณ ดีสวัสดิ์

6315606016
นางสาวภัทรสุดา สีบุริน

6315606017
นางสาวภัทราภรณ์ โคกทับทิม

6315606018
นางสาวมัณทนา เย็นไทย

6315606019
นางสาวเยาวลักษณ์ กำริสุ

6315606020
นางสาววนิดา มันธุจักร

6315606022
นางสาววรัญญา พลแก้ว

6315606023
นางสาววิสาข์ ชาอุ่น

6315606024
นางสาววีนา โคกพระปรางค์

6315606025
นางสาวศิรประภา ใจทน

6315606026
นางสาวศิระประภา ปันนา

6315606027
นางสาวสัจจพร เพชรเหลี่ยม

6315606028
นางสาวสุชาดา เผื่อนกรุง

6315606029
นางสาวสุทธิ์พร กิจเจริญฟุ้ง

6315606030
นางสาวอริศรา กลิ่นจุ้ย

6315606031
นายคณานนท์ เสือเปรม

6315606032
นางสาวจุติณัฏฐ์ ภู่ระหงษ์