มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6315602001
นางสาวกมลลักษณ์ ดาสิ

6315602002
นางสาวกมลลักษณ์ แป้นเกิด

6315602003
นางสาวกมลทิพย์ รอดทองดี

6315602005
นางสาวจันทนีย์ คงหนองลาน

6315602006
นางสาวจันทร์กีฬา คุ้มภัยสวัสดิ์

6315602007
นางสาวจิราวรรณ ศรีบัว

6315602008
นางสาวชนัญชิดา เนตรแสงสี

6315602009
นางสาวชิดชนก จันทร์เถื่อน

6315602010
นางสาวญาณิศา โพธิ์พะนา

6315602011
นางสาวฐานิศร สวัสดี

6315602012
นางสาวฐิติมา เอี่ยมชาวนา

6315602013
นางสาวณัฐกร ขวัญแก้ว

6315602014
นางสาวณัฐริกา เชื้อนพคุณ

6315602015
นางสาวณิชกานต์ สุขโรจน์บัณฑิตย์

6315602016
นางสาวธัญญรัตน์ เตสาวงค์

6315602017
นางสาวธัญญรัตน์ บัวบุญ

6315602018
นางสาวธันยพร สิงห์พร

6315602019
นางสาวนวรัตน์ รองสนาม

6315602020
นางสาวนัทธมน บวรวุฒิธนา

6315602021
นางสาวน้ำผึ้ง ศรีสุข

6315602022
นางสาวบุณยาพร เจือจาน

6315602023
นางสาวเบญจวรรณ บุญส่ง

6315602024
นางสาวปาวีณา จันตาเรียน

6315602025
นางสาวปุณยาพร เอมบาง

6315602026
นางสาวพัชรี พุทธรุณ

6315602027
นางสาวพัณณ์ชิตา วิเศษศักดิ์ภักดี

6315602028
นางสาวพิชชาภา แพงประเสริฐ

6315602029
นางสาวพุธิตา แจ้งสว่าง

6315602030
นางสาวภัทริดา ฉัตรเงิน

6315602031
นางสาวมิรันดร์ตรี เพ็งละมูล

6315602032
นางสาวรุ่งตะวัน สระรัมย์

6315602033
นางสาวรุ่งรวี ประทุมคำ

6315602034
นางสาววรรณคดี ศรีบุญมา

6315602035
นางสาววัชรินทร บดีรัฐ

6315602036
นางสาววัชรี คำบุญ

6315602037
นางสาววันทนี กุลมาก

6315602038
นางสาววิพาดา มิแดนไผ่

6315602039
นางสาววิภาดา คันธี

6315602040
นางสาวศุภมาส บุญสูงเพชร

6315602042
นางสาวสุชาดา พัดกลม

6315602043
นางสาวสุนิสา เจริญสุข

6315602044
นางสาวสุวนันท์ ศรีฉ่ำ

6315602045
นางสาวโสภิดา เสือแพร

6315602046
นางสาวอรญา สามสีทอง

6315602047
นายธนพล ผิวชา

6315602048
นายพรเทพ นวลไผ่

6315602049
นายพิสิษฐ์ ชมดี

6315602050
นายภีมากร ปิ่นสญชัย

6315602051
นายวีรวิชญ์ สุพรรณพจน์

6315602052
นายวุฒินันท์ จันทร์อ่อน

6315602053
นายศุภกร อยู่บ้านคลอง

6315602054
นายสหรัฐ แป้นเมือง

6315602055
นางสาวกฤตพร ปานหลาย

6315602056
นายศตวรรษ กาสา