มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6315622001
นางสาวกัญญ์ณัชชา ชีวงศ์

6315622002
นางสาวกัญญาณัฐ พุฒสลัด

6315622004
นางสาวกัลยา เรืองฤทธิ์

6315622005
นางสาวกานต์ธิดา วงค์ถา

6315622006
นางสาวธันยพร วรรณะ

6315622007
นางสาวธิดารัตน์ สอนจำปา

6315622008
นางสาวนฤมล เจาะจง

6315622009
นางสาวนิชธาวัลย์ สังข์อยู่

6315622010
นางสาวปัทมวรรณ สุขคง

6315622011
นางสาวพิมพ์ประภา บุญสอน

6315622012
นางสาวมณีรัตน์ พรมโสภา

6315622014
นางสาวศุภลักษณ์ รอดเกตุ

6315622015
นางสาวอภิสมัย ปลื้มบัว

6315622016
นายกิตติพิชญ์ อินทรทูต

6315622018
นายธเนศ แป้นน้อย

6315622019
นายธรรมโรจน์ สุเจริญพงศ์

6315622020
นายประเวศน์ บัวผัน

6315622021
นายพรเทพ แสวงมิ้ม

6315622022
นายวชิระ แสงท่านั่ง

6315622023
นายสรัญวุฐิ ตันเฮง

6315622024
นายสหรัฐ ลำสาน

6315622025
นายสุรเชษฐ์ วงษ์พูล

6315622027
นายอิสยาห์ ดีตรุษ

6315622038
นางสาวศิรภัสสร บุญเทพ

6315622041
นายชานน สังข์ทอง

6315622044
นายนนทพัทธ์ ทามี

6315622055
นายภูมินทร์ บุญสุข

6315622056
นางสาวแพรวพราว สุ่มเงิน

6315622057
นายธีรภัทร คำมาก