มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6315622003
นางสาวกัลยรัตน์ แก้วเปร็ง

6315622013
นางสาววรัญญา คุ้มพวง

6315622017
นายธนภรณ์ อินทร์มั่ง

6315622028
นางสาวจิรัชญา อุ่นกำเนิด

6315622029
นางสาวชมภูนุช ลิ่มทองน้อย

6315622030
นางสาวณัฏฐ์นรี จันทร์สอน

6315622031
นางสาวธัญญ์วริดา เทียนเปลี่ยน

6315622032
นางสาวนวพร ย่อมครบุรี

6315622033
นางสาวปวีณา สิงห์ลอ

6315622034
นางสาวพิมพ์กานต์ ตู้ทอง

6315622035
นางสาวภัทรพร บางยิ้ม

6315622036
นางสาวมัลลิกา เย็นฉ่ำ

6315622037
นางสาวรัชฎาภรณ์ ห่วงบุญ

6315622039
นางสาวสุทธิภรณ์ ใจรักษ์

6315622040
นายเจนภพ เจริญทัพ

6315622042
นายณัฐพงศ์ นาคบุรี

6315622043
นายธนากร แสงทองเคลือบ

6315622045
นายนพพล คุตชนม์

6315622046
นายนราวิชญ์ ดินแดง

6315622047
นายนฤดม ค่ำสว่าง

6315622048
นายพัฒนชัย นพกรกุล

6315622049
นายพุฒิพงศ์ ดีเนียม

6315622050
นายศุภชัย เสาร์แบน

6315622052
นายสันติชัย โคกทุ่ง

6315622053
นายสุทธิพงษ์ วุ่นกลัด

6315622054
นางสาวอุษณา สมเนตร

6315622058
นาย ภูมินทร์ แซ่หว้า

6315622059
นายศดายุ อินเทียน