มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6315615002
นางสาวกัญญ์วรา อรุณจักร

6315615003
นางสาวกันติชา แสนแทน

6315615005
นางสาวกุลนันทน์ กุหลาบ

6315615006
นางสาวขนิษฐา หอมชื่น

6315615007
นางสาวเขมิสรา วรรณา

6315615010
นางสาวณัฐรัตน์ ก้อนจา

6315615011
นางสาวณัฐวรา วงแว่ว

6315615014
นางสาวธนัชดา กลั่นประเสริฐ

6315615015
นางสาวธมลวรรณ ทับชู

6315615016
นางสาวธัญญลักษณ์ โพธิ์ขาว

6315615017
นางสาวนัจนันท์ หนูจ่าแสง

6315615018
นางสาวนิลาวัลย์ พันธ์ทอง

6315615019
นางสาวเนาวรัตน์ ตั้งปณิธาน

6315615021
นางสาวเมษา นะวาระ

6315615022
นางสาวรัตนา ธูปเทียน

6315615023
นางสาววัชณิดา อยู่แย้ม

6315615024
นางสาววาสนา เลื่อนลอย

6315615025
นางสาวศรินรัตน์ รัตนาวราธรณ์

6315615026
นางสาวศิริญญา ทับบริสุทธิ์

6315615027
นางสาวศิรินรัตน์ รัตนสกล

6315615028
นางสาวสุกัญญา ดรุณี

6315615029
นางสาวสุภัคจิรา พรมดี

6315615030
นางสาวสุภาวรรณ สุขีสิงห์

6315615032
นางสาวอมรรัตน์ วาดสูงเนิน

6315615033
นางสาวอรนุช กันมา

6315615035
นางสาวอาทิมา ทับเอี่ยม

6315615036
นายกิตติพศ สกุลทอง

6315615038
นายอภิสิทธิ์ สายคำดี

6315615047
นางสาวทิพวรรณ ต๊วนพานิช

6315615055
นางสาวภัทรวดี พุทธนิมนต์

6315615056
นางสาวภารดี มีแสง

6315615057
นางสาวรุจีรา เอมพิมพ์

6315615083
นางสาวณัฐธิดา บุญทา

6315615092
นางสาวพุธิตา ปิ่นวรรณา

6315615100
นางสาวศิริพร นันทโชติ