มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6315615001
นางสาวกฤติมา กลิ่นโท

6315615008
นางสาวจันทรวิมล คุ้มแสง

6315615012
นางสาวณิชกานต์ ธงวิชัย

6315615031
นางสาวอภิวันทน์ มหาพราหมณ์

6315615040
นางสาวจิราพร มีวิชา

6315615041
นางสาวเจนจิรา กล้าหาญ

6315615042
นางสาวชนัตตา กันสีนวล

6315615043
นางสาวชนาธินาถ ดอนคำ

6315615044
นางสาวชาลิสา การบรรจง

6315615045
นางสาวฐาปณี สงวนทรัพย์

6315615048
นางสาวนกยูง เชื้อณรงค์

6315615049
นางสาวนภาพร อินแตง

6315615050
นางสาวนริศรา กล่อมจาด

6315615051
นางสาวนฤมล น้อยม่วงตาล

6315615052
นางสาวน้ำฝน ดำกลิ่น

6315615053
นางสาวปิ่นสุดา เสนาชัย

6315615054
นางสาวพิชชนันท์ เลี้ยงไกรลาศ

6315615058
นางสาวลลิตา พึ่งกริม

6315615059
นางสาววรรณวิษา พ่วงชาวนา

6315615060
นางสาววรรณศิริ พลวิชัย

6315615061
นางสาววารินทร แช่มมั่น

6315615062
นางสาววิภาวดี แก้วใส

6315615063
นางสาววิยะดา จันทร์ดำ

6315615064
นางสาวศิรินภา เดชะ

6315615065
นางสาวสุกัลยา ไชยเอม

6315615066
นางสาวสุนิษา จันทร์กระจ่าง

6315615069
นางสาวเสาวลักษณ์ เงาภู่ทอง

6315615070
นางสาวโสรยา สงสัย

6315615072
นางสาวอชรายุ พัดขำ

6315615073
นางสาวอรอนงค์ ชุมแสง

6315615074
นางสาวอาธิติญา กลางประพันธ์

6315615075
นายสุรศักดิ์ ขวัญนาค

6315615076
นายอชิตพล ยาโน

6315615084
นางสาวกฤษกร ขำจุ้ย

6315615095
นางสาวลลิตา คุณทิพย์

6315615096
นางสาวลลิตา มั่นคง

6315615104
นางสาวสุรางคณา ลอยเวหา

6315615107
นางสาวอรญา สีหะวงค์

6315615111
นางสาวอารียา แตงกวา