มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 5
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6315615009
นางสาวจันทรา ประดิษฐ์แท่น

6315615013
นางสาวทักษพร เลี่ยมสกุล

6315615037
นายเจษฎาภรณ์ ขะที

6315615039
นางสาวกมลรัตน์ สมสี

6315615046
นางสาวทิพวรรณ ขืนเขียว

6315615067
นางสาวสุวพัชร ดีภู่

6315615068
นางสาวสุวิมล ทนก้อนดี

6315615077
นางสาวกัญจนา จันทะเขต

6315615078
นางสาวกัญญานัฐ เหมือนมาตร

6315615079
นางสาวขนิษฐา สดนามอญ

6315615080
นางสาวจุฑามาศ จันสน

6315615081
นางสาวชนนิกานต์ สีหะวงษ์

6315615082
นางสาวชลลดา ใจทอง

6315615085
นางสาวณัฐวรรณ สุขมา

6315615086
นางสาวณิชานันท์ จันทะคุณ

6315615087
นางสาวนงนุช แซ่โซ้ง

6315615088
นางสาวนรีกานต์ ผิวเหลือง

6315615089
นางสาวนิภาวรรณ วินมา

6315615090
นางสาวปัทมาศ เมืองลอง

6315615091
นางสาวพัชรพร หรั่นกระโทก

6315615093
นางสาวรสิกา ตรีสงฆ์

6315615094
นางสาวรัตติยา ผลเจริญ

6315615097
นางสาววณิชชา สุมินทนะ

6315615098
นางสาววรัญญา รอดบาง

6315615099
นางสาวศิรินภา มั่นไกร

6315615101
นางสาวสุดารัตน์ เดโชเม็ง

6315615102
นางสาวสุนิสา แสงอิน

6315615103
นางสาวสุพัตรา เพชรชู

6315615105
นางสาวสุวรรณี สมจุ้ย

6315615106
นางสาวอมรา ชัยชนะ

6315615108
นางสาวอรอนงค์ แหชู

6315615109
นางสาวอังสุมาลี สุภาพันธ์

6315615110
นางสาวอัจฉรา บุญลอย

6315615112
นายธนาวุฒิ สุขมี

6315615113
นายวรเชษฐ์ ปิ่นทอง

6315615114
นางสาวกิ่งแก้ว กัณหาประกอบ

6315615115
นางสาวณัฐพร มหายศ