มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6315239001
นายวัชราพร แก้วดู

6315239002
นายสมบูรณ์ ทองทรัพย์มณี

6315239003
นายอรงค์กรณ์ เพ็งประสงค์

6315239004
นางสาวศิริวรรณ เหล็กสุวรรณ์