มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6315247001
นางสาวฐิติยาพร บุญเขื่อง

6315247002
นางสาวปัฐมาพร พรมเถื่อน

6315247004
นางสาวรัตนากร สายทอง

6315247005
นางสาววิลัยวรรณ อินทับ

6315247006
นางสาวสุพัฒตรา เกิดทอง

6315247007
นางสาวสุวภัทร ชมมี

6315247008
นายจิรศักดิ์ เกตุเทียน

6315247009
นายชานนท์ แสงอินทร์

6315247010
นายณัฐพันธุ์ บุญผล

6315247011
นายณัฐวัตร บินทจร

6315247012
นายทวีศักดิ์ ชื่นผล

6315247015
นายนิธิศวร์ เอี่ยมวิโรจน์

6315247016
นายพักรบ ทุมมาลี

6315247017
นายพีรพล สุขสมพงษ์

6315247018
นายพุฒธิพงษ์ อรัญพฤกษ์

6315247019
นายวรภพ แก้วบัว

6315247020
นายวรวิช มั่นคง

6315247022
นายศิริวัฒน์ คุ้มหน่าย

6315247023
นายสิทธา สุกายะ