มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6315268001
นางสาวคนิจตา สุธาวา

6315268002
นางสาวพิชญ์สินี น้อยพงษ์

6315268003
นางสาวมลิวัลย์ ม่วงน้อยเจริญ

6315268004
นายกฤษฎา บุญมี

6315268005
นายกฤษฎา พงษ์พิทักษ์

6315268006
นายกฤษฐินันท์ พรมท้วม

6315268007
นายกฤษณะ พิมอยู่

6315268008
นายกิตติภูมิ แก้วพงษ์

6315268009
นายจักรกฤษณ์ สมบูรณ์

6315268010
นายจักรินทร์ จันทร์สวัสดิ์

6315268012
นายณัฐพล บานแย้ม

6315268013
นายธนวันต์ ประกิจ

6315268014
นายธีรพัฒน์ ทองดี

6315268015
นายณัฐพล หนูแย้ม

6315268016
นายนิธิธร มาดี

6315268017
นายปรเมศ น่วมมี

6315268018
นายปริญญา แก้วอู๋

6315268019
นายปัณณวัฒน์ ฉิมช้าง

6315268020
นายภัทรพล รักเกียรติ์

6315268021
นายภัทระ อุ่นเจ้าบ้าน

6315268022
นายภานุพงศ์ พงศทัต

6315268023
นายวัจน์กร เชื้อมั่น

6315268024
นายศรายุทธ กลัดนิล

6315268025
นายศุภวัฒน์ นาคแจ่ม

6315268026
นายสรวิชญ์ อาจใหญ่

6315268027
นายอิทตฤณ ขามสิทธิ์

6315268028
นายหัสวรรษ ศรีบุญวงศ์