มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6315272002
นายจักรกฤช อยู่ศรี

6315272003
นายณัฐพล บุญยืน

6315272004
นายธนพร สุกใสย์

6315272005
นายธนภัทร เขียวหวาน

6315272007
นายธวัชชัย ไพรคำนาม

6315272008
นายธีรพัฒน์ บุญมีจิว

6315272009
นายนนทวัฒน์ อ้วนมี

6315272010
นายนพดล บัวจันทร์

6315272011
นายนันทสิทธิ์ ปิ่นทอง

6315272012
นายนุติ วัฒนา

6315272013
นายนุติพงษ์ แก้วจีน

6315272014
นายพงศธร เต็มชำนาญ

6315272015
นายพรพิพัฒน์ กาฬรัตน์

6315272016
นายพิพัฒน์ ฉิมใจ

6315272017
นายพิรภพ อยู่เย็นดี

6315272019
นายโรจน์ศักดิ์ จวบสุข

6315272020
นายวงศธร สุขสวัสดิ์

6315272021
นายวัชรพงษ์ ทองรักษ์

6315272022
นายวัชรพงษ์ สุขประเสริฐ

6315272023
นายวิชาญ บุญล้ำ

6315272024
นายวิศรุต พิมรักษา

6315272025
นายศุภณัฐ ภัทรโรจน์สิริ

6315272026
นายสิทธิชาติ พราหมณ์โม

6315272027
นายสิทธิโชค พึ่งดี

6315272028
นายอนุพงษ์ นันตะวงษ์

6315272029
นายอาชวิน พรมภาพ

6315272030
นายวรสรณ์ ภูแข