มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6315248001
นายกิตติภูมิ นิ่มนวล

6315248002
นายชัยณรงค์ บุญประสพ

6315248003
นายชัยสิทธิ์ รอดแสวง

6315248004
นายธนชัย ไกรศร

6315248005
นายธนโชติ แซ่เจี่ย

6315248006
นายธนากรณ์ ฉิมใจ

6315248007
นายธีรภัทร์ บุญมาก

6315248008
นายนริสร์ ลาโภ

6315248009
นายนัทธพงศ์ คงอิ่ม

6315248010
นายนันทวุฒิ โสไธสง

6315248011
นายปรมินทร์ ลิมปนารมณ์

6315248012
นายปุณพจน์ ปิ่นปั่น

6315248013
นายพงศกร ฝายเคนา

6315248014
นายพรไพรวรรณ ขัตตระกูล

6315248015
นายพิษณุ เพชรเอือง

6315248016
นายพีรพัฒน์ พวงเงิน

6315248017
นายภาณุวัฒน์ สิงห์รอ

6315248018
นายภานุ วงค์ทองคำ

6315248019
นายมนัสพล สิงหา

6315248020
นายวินัย ริศด้วง

6315248021
นายสฤษดิ์ วังบุญ

6315248022
นายสิริชัย ฤกษ์อุดม

6315248023
นายอภินันท์ อัตชู

6315248024
นายอิสระภาพ จันทะแก้ว

6315248025
นายอัครเดช หวังหนู